รู้ไหม? ประเภทใบขับขี่ ต่างกันอย่างไรและค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

หากคุณขับรถในทุกวัน คุณจะต้องพกใบขับขี่ติดตัว ติดรถไว้ หากมีการเรียกตรวจสอบคุณจะต้องแสดงบัตรใบขับขี่ให้กับเจ้าหน้าที่ หรือหากคุณขับรถประเภทอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ส่วนบุคคล จะต้องใช้ใบขับขี่ไหนและมีเงื่อนไขอย่างไร Fasttabien ได้นำบทความมาฝาก ไปอ่านกัน

ใบขับขี่มีกี่ประเภท?

1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว

ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นใบขับขี่สำหรับไปทำใบขับขี่ครั้งแรก จะมีระยะเวลาการใช้งานสั้นและค่าธรรมเนียมไม่แพง ซึ่งแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว : อายุการใช้งาน 1 ปี , อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว (รถตุ๊กตุ๊ก) : อายุการใช้งาน 1 ปี , อัตราค่าธรรมเนียม 50 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว : อายุการใช้งาน 1 ปี , อัตราค่าธรรมเนียม 50 บาท

2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

จองทะเบียนรถ img 01017de8d2a0bb154bbb7839ad4f90cf
ภาพจาก https://www.dlt.go.th/site/skp2/m-news/3639/

หากคุณใช้งานใบขับขี่รถยนต์ประเภทชั่วคราวครบ 1 ปี จะต้องเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล โดยจะมีอายุการใช้งานถึง 5 ปี และมีอัตราค่าธรรมเนียม 500 บาท

3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (รถตุ๊กตุ๊ก)

หากคุณใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว (รถตุ๊กตุ๊ก) ครบ 1 ปี จะต้องเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (รถตุ๊กตุ๊ก) โดยจะมีอายุการใช้งานถึง 5 ปี และมีอัตราค่าธรรมเนียม 250 บาท

4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เป็นใบขับขี่ที่ออกให้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถยนต์ขนส่งสาธารณะหรือแท็กซี่ โดยผู้ขับขี่จะต้องใช้ใบขับขี่ชั่วคราวไม่ต่ำกว่า 1 ปี ซึ่งใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ มีอายุการใช้งานถึง 3 ปี และมีอัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท โดยคุณสมบัติที่จะใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะดังนี้

 1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 2. ต้องมีความรู้ความสามารถในการขับรถ รู้กฎหมาย กฎจราจร
 3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 7. ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
จองทะเบียนรถ FastTablen 48
จองทะเบียนกับ Fasttabien

5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (รถตุ๊กตุ๊ก)

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (รถตุ๊กตุ๊ก) เป็นใบขับขี่ที่ออกให้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ โดยผู้ขับขี่จะต้องใช้ใบขับขี่ชั่วคราวไม่ต่ำกว่า 1 ปี ซึ่งใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ มีอายุการใช้งานถึง 3 ปี และมีอัตราค่าธรรมเนียม 150 บาท โดยคุณสมบัติที่จะใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (รถตุ๊กตุ๊ก) ดังนี้

 1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 2. ต้องมีความรู้ความสามารถในการขับรถ รู้กฎหมาย กฎจราจร
 3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 7. ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
อ่านเลย  ควรรู้! ออกรถปีชงได้หรือไม่ 2565

6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวครบ 1 ปี จะต้องเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล โดยจะมีอายุการใช้งานถึง 5 ปี และมีอัตราค่าธรรมเนียม 250 บาท

7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นใบขับขี่ที่ออกให้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือวินมอเตอร์ไซค์ โดยผู้ขับขี่จะต้องใช้ใบขับขี่ชั่วคราวไม่ต่ำกว่า 1 ปี ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ มีอายุการใช้งานถึง 3 ปี และมีอัตราค่าธรรมเนียม 150 บาท

8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน

ใบอนุญาตขับรถบดถนน ผู้ขับจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร กฎหมายต่าง ๆ วิธีการขับขี่ให้ปลอดภัย ใบอนุญาตขับรถบดถนนจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี และมีอัตราค่าธรรมเนียม 250 บาท

9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ เป็นใบขับขี่ต้องผู้ขับต้องใช้ความชำนาญในการขับสูงมาก ซึ่งผู้ที่ใช้ใบขับรถแทรกเตอร์จะต้องใช้เพื่อการเกษตรกรรมเท่านั้น ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์มีอายุการใช้งานถึง 5 ปี และมีอัตราค่าธรรมเนียม 250 บาท

จองทะเบียนรถ FastTablen 46
จองทะเบียนกับ Fasttabien

10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9)

ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น คือ ใบที่นอกจาก 1 ถึง 9 ที่กล่าวมาข้างต้น โดยใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น มีอายุการใช้งานถึง 5 ปี และมีอัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท

11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ)

จองทะเบียนรถ aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2F1LzAvdWQvMTMvNjg3MTcvMDEuanBn
ภาพจาก https://www.dlt.go.th/site/phitsanulok/m-news/2159/view.php?_did=19189

ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) เป็นใบอนุญาตให้สามารถขับขี่รถยนต์นอกประเทศไทยได้ โดยผู้ที่ขอใบอนุญาติขับรถระหว่างประเทศนั้นจะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคลคลที่มีอายุ 5 ปี จึงสามารถจะถือใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศได้ โดยใบขับขี่นี้มีอายุการใช้งานถึง 1 ปี และมีอัตราค่าธรรมเนียม 500 บาท

สรุปประเภทใบขับขี่

ประเภทใบขับขี่อายุ (ปี)อัตราค่าธรรมเนียม
1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
– ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว
– ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว
– ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

1
1
1

100
50
50
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล5500
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล5250
4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ3300
5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ3150
6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล5250
7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ3150
8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน5250
9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์5250
10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9)5100
11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ)1500

รู้แล้วใช่ไหมคะ ว่าใบขับขี่มีกี่ประเภท หากคุณขับรถประเภทไหนควรใช้ให้ถูกประเภทนะคะ จะได้ไม่ผิดกฎหมาย และ Fasttabien ขอให้คุณขับรถเดินทางไปไหนโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุนะคะ

อ่านเลย  เจิมรถใช้อะไรบ้าง วัดไหนดี มีคำตอบ!

ถ้าหากคุณสนใจเลขทะเบียนรถมงคล เลขสวยมงคล เลขคู่ผลรวมดีสามารถสอบถามได้ที่ Fasttabien เพราะที่นี่เป็นบริการช่วยจองทะเบียนรถกรุงเทพฯ ให้คุณ รับรองได้เลขสมใจแน่นอน การันตีไวกว่าจองเองเพียง 36 วิ สนใจสอบถามเพิ่มเติม Click >> จองทะเบียนรถ

Total
0
Shares
โพสต์ก่อนหน้า
จองทะเบียนรถ Frame Fast46 01

5 วิธีล้างรถให้สะอาดเหมือนออกจากคาร์แคร์

โพสต์ถัดไป
จองทะเบียนรถ Frame Fast48 01

“วิธีขับรถหน้าฝน” พร้อมหลังขับรถลุยน้ำต้องทำอย่างไร?

Total
0
Share